تعداد کولر‌های جهان در آینده‌ای نزدیک چهار برابر خواهد شد

تعداد کولر‌های جهان در آینده‌ای نزدیک چهار برابر خواهد شد
1399/04/30 - 08:30:00