جمعه 07 آذر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

ساخت یک دستگاه روتور توربین بخار توسط متخصصان داخلی

ساخت یک دستگاه روتور توربین بخار توسط متخصصان داخلی
09:05:00 - 1399/08/28
با استفاده از فرایند مهندسی معکوس؛