مدیرکل امور اداری و مالی شرکت ساتکاب خبر داد:

اجرای طرح سنجش سلامت کارکنان ساتکاب/ کاهش حوادث شغلی و هزینه‌های درمانی برای شاغلان شرکت

اجرای طرح سنجش سلامت کارکنان ساتکاب/ کاهش حوادث شغلی و هزینه‌های درمانی برای شاغلان شرکت
1399/04/04 - 11:00:00