جمعه 07 آذر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

اجرای پایلوت طرح سلامت و «تهیه شناسنامه سلامت» کارکنان در ساتکاب

اجرای پایلوت طرح سلامت و «تهیه شناسنامه سلامت» کارکنان در ساتکاب
11:15:00 - 1399/09/01