تفاهم‌نامه ساتکاب و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به امضا رسید

تفاهم‌نامه ساتکاب و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به امضا رسید
1399/04/07 - 09:36:00