مدیرعامل شرکت ساتکاب خبر داد:

دسترسی کاربران صنعت آب و برق به سیستم پایش و اندازه‌گیری هوشمند

دسترسی کاربران صنعت آب و برق به سیستم پایش و اندازه‌گیری هوشمند
1399/04/07 - 11:00:00