دوشنبه 06 بهمن
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

سند فرا بخشی مدیریت آب کشور می‌تواند دستمایه‌اي براي الگوی «تعامل سه جانبه‌ دانشگاه، صنعت و دولت» باشد

سند فرا بخشی مدیریت آب کشور می‌تواند دستمایه‌اي براي الگوی «تعامل سه جانبه‌ دانشگاه، صنعت و دولت» باشد
07:40:00 - 1399/09/05
️ پیام تصویری وزیر نیرو به سومين کنگره‌ علوم و مهندسی آب و فاضلاب ايران: