وزیر نیرو عنوان کرد:

كاهش نیم درصد تلفات شبكه معادل صرفه‌جویی سوخت یک سال تولید برق صادراتي كشور

كاهش نیم درصد تلفات شبكه معادل صرفه‌جویی سوخت یک سال تولید برق صادراتي كشور
1399/04/03 - 13:43:00