سه شنبه 24 فروردین
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

نقش «ساتکاب» در مانع زدایی ها در سال 1400 استمرار یابد

نقش «ساتکاب» در مانع زدایی ها در سال 1400  استمرار یابد
08:45:00 - 1400/01/18
دبیر سندیکای صنعت برق :