چهارشنبه 25 فروردین
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

بومی‌سازی 800 قطعه تخصصی در نیروگاه رامین اهواز

 بومی‌سازی 800 قطعه تخصصی در نیروگاه رامین اهواز
08:20:00 - 1400/01/18