دوشنبه 06 بهمن
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

ساخت پره‌های بلند توربین در نیروگاه بندرعباس

ساخت پره‌های بلند توربین در نیروگاه بندرعباس
07:50:00 - 1399/10/22