آئین نامه ها

آیین نامه معاملات شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1387/11/12 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/ 21774 مورخ 1386/6/23 وزارت نیرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373ه‍ مورخ 1386/10/10، آیین‌نامه معاملات شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) را به شرح زیر تصویب‌ نمودند:
ایین-نامه-معاملات-شرکت-سهامی-مادرتخصصی-مدیریت-ساخت-و-تهیه-کالای-اب-و-برق-(1).pdf