چهارشنبه 25 فروردین

اداری و مالی

  •  آيين نامه اجرايي بندهاي الف و ب تبصره 12 ماده واحدهقانون بودجه سال 1399شماره 3707 (دریافت فایل)

  • آیین نامه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي مديران ارشد وزارت نيرو به شماره 95/001/540 آ مورخ 95/09/07 (دریافت فایل)

  • معيارهاي ارزيابي وب‌سايت‌هاي شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو - نسخه 8 - آذر 98 (دریافت فایل)

  • آيين نامه اجرايي اسناد خزانه اسلامي (دریافت فایل)

13:20:58 - 1399/12/16