پنجشنبه 14 اسفند

اداری و مالی

  • نظام نامه «مديريت توسعه فرهنگ سازماني» به شماره 302550 مورخ 1397/6/14شورای عالی اداری (دریافت فایل)

  • نظام نامه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل صنعت آب و برق(دریافت فایل)

  • ابلاغ اصلاحیه نظام آموزش کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی (شماره 93/10820/510 مورخ 1393/01/19) (دریافت فایل)

  • ​ابلاغ نظام نامه تربیت بدنی و گسترش ورزش های همگانی وزارت نیرو (دریافت فایل)

 

 

 

09:56:35 - 1399/06/24