بازدید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ساتکاب از کارخانجات شرکت میراب

بازدید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ساتکاب از کارخانجات شرکت میراب