مراسم بازدید از مراکز اداری و بنادر منطقه آزاد انزلی و امضا و تبادل تفاهم نامه همکاری ساتکاب و منطقه آزاد انزلی

مراسم بازدید از مراکز اداری و بنادر منطقه آزاد انزلی و امضا و تبادل تفاهم نامه همکاری ساتکاب و منطقه آزاد انزلی