مراسم بازدید و امضا و تبادل تفاهم نامه شرکت مادر تخصصی ساتکاب با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مراسم بازدید  و امضا و تبادل تفاهم نامه شرکت مادر تخصصی ساتکاب با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان