بازدید مدیرعامل ساتکاب از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

 بازدید مدیرعامل ساتکاب از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران