بازدید مدیرعامل ساتکاب از کارخانجات گروه مپنا

بازدید مدیرعامل ساتکاب از کارخانجات گروه مپنا