نشست مدیرعامل ساتکاب با مدیر انتقال و توزیع برق وزارت برق سوریه

نشست مدیرعامل ساتکاب با مدیر انتقال و توزیع برق وزارت برق سوریه