شنبه 04 تیر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

تولید بیش از 308 میلیون کیلووات‌ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس

تولید بیش از 308 میلیون کیلووات‌ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس
08:26:00 - 1401/02/04
در فروردین ماه سال1401 محقق شد؛