جمعه 30 مهر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

سامانه اسکادا آبفای منطقه یک شهر تهران تکمیل و پیاده‌سازی شد

سامانه اسکادا آبفای منطقه یک شهر تهران تکمیل و پیاده‌سازی شد
09:00:00 - 1400/07/21