چهارشنبه 06 بهمن
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

شهرستان طرقبه شاندیز در فهرست پروژه های ویژه وزارت نیرو قرار گرفت

شهرستان طرقبه شاندیز در فهرست پروژه های ویژه وزارت نیرو قرار گرفت
08:00:00 - 1400/10/20