شنبه 05 فروردین
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات
در راستای مدیریت مصرف صورت گرفت؛

افزایش چشمگیر قیمت برق ژاپنی‌ها در ساعات اوج بار و نصب 50 میلیون کنتور هوشمند

افزایش چشمگیر قیمت برق ژاپنی‌ها در ساعات اوج بار و نصب 50 میلیون کنتور هوشمند
08:05:00 - 1401/01/31