جمعه 30 مهر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

ورادات برق به ۳۰۰ مگاوات رسید

ورادات برق به ۳۰۰ مگاوات رسید
08:00:00 - 1400/07/21