چهارشنبه 19 مرداد
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

گفت‌وگوی تلفنی وزیر نیرو با وزیر انرژي و ذخاير آبي تاجيکستان

گفت‌وگوی تلفنی وزیر نیرو با وزیر انرژي و ذخاير آبي تاجيکستان
07:30:00 - 1400/10/20