جمعه 30 مهر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

مجلس قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان را به روزرسانی می‌کند

مجلس قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان را به روزرسانی می‌کند
08:30:00 - 1400/07/21
رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس؛