جمعه 30 مهر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

تاکید رئیس جمهور بر ضرورت تهیه طرح جامع مدیریت تولید و مصرف انرژی در کشور

تاکید رئیس جمهور بر ضرورت تهیه طرح جامع مدیریت تولید و مصرف انرژی در کشور
07:20:00 - 1400/07/21
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت گرفت؛