شنبه 04 تیر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

تقویت سرمایه گذاری و حضور دانش بنیانهای ایرانیِ صنعت آب، برق و تجدیدشونده ها در سوریه

تقویت سرمایه گذاری و حضور دانش بنیانهای ایرانیِ صنعت آب، برق و تجدیدشونده ها در سوریه
15:56:00 - 1401/02/28