شنبه 04 تیر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

حضور شرکتهای ایرانی فعال در صنعت برق در پروژه های سوری بدون برگزاری مناقصه

حضور شرکتهای ایرانی فعال در صنعت برق در پروژه های سوری بدون برگزاری مناقصه
15:47:00 - 1401/02/28
در دیدار رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی ساتکاب با معاون وزیر برق سوریه نهایی شد؛