شنبه 06 آذر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ساتکاب از منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی بازدید کرد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ساتکاب از منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی بازدید کرد
13:35:00 - 1400/09/03