سه شنبه 05 مرداد
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در مراسم افتتاح دو حلقه چاه شرب آبرسانی به گرگان:

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در مراسم افتتاح دو حلقه چاه شرب آبرسانی به گرگان:
08:00:00 - 1400/04/27
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در مراسم افتتاح دو حلقه چاه شرب آبرسانی به گرگان: