شنبه 04 تیر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

بازدید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی ساتکاب از کارخانجات شرکت سیم و کابل ابهر

بازدید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی ساتکاب از کارخانجات شرکت سیم و کابل ابهر