چهارشنبه 06 بهمن
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ساتکاب از منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی بازدید کرد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ساتکاب از منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی بازدید کرد