دوشنبه 15 خرداد
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

نشست مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ساتکاب با نمایندگان کارگری شرکت پارس سوئیچ

نشست مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ساتکاب با نمایندگان کارگری شرکت پارس سوئیچ