سه شنبه 08 خرداد

اساسنامه

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/08/05 بنا به پیشنهاد شماره 36347/20/100 مورخ 1381/06/17 وزارت نیرو و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۹- اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) را به ‌شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

  • فصل اول: کلیات و سرمایه ، ماده 1-6 (متن کامل)

  • فصل دوم: موضوع فعالیت و وظایف شرکت ، ماده 7 (متن کامل)

  • فصل سوم: ارکان شرکت ، ماده 8 -29 (متن کامل)

  • فصل چهارم: ترازنامه و حساب سود و زیان ، ماده 30-31 (متن کامل)

  • فصل پنجم: سایر مقررات ، ماده 32- 33 (متن کامل)

12:26:58 - 1399/04/03