سه شنبه 08 خرداد

تاریخچه

تاریخچه شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) براساس بند‌های «الف»، «ج» و «ﻫ» از ماده ۴ اصلاحی اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای و بند «و» از ماده ۴ اساسنامه سازمان آب و برق خوزستان در سال ۱۳۴۷ طی گواهی ۱۲۵۵۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان تهران به ثبت رسیده است.
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ۱۹ خرداد ۱۳۵۹ و ماده یک اساسنامه نام شرکت اصلاح و به «شرکت سهامی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق» تغییر یافت. به استناد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۰۵ بنا به پیشنهاد شماره 100/20/3647 مورخ 1381/06/17 وزارت نیرو و تائید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اساسنامه شرکت که مرکز اصلی آن تهران است، را تصویب نمود مضافا عنوان مادر تخصصی به نام شرکت اضافه گردید و اساسنامه بموجب نامه شماره 1676/30/81 مورخ  1381/07/23  به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان پانزدهم، پلاک ۶۳ واقع است.
شرکت در تاریخ 1389/12/12 طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام منحل و در تاریخ 1390/03/03 انحلال شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و از تاریخ انحلال طبق اساسنامه هیئت تصفیه تعیین گردید. مراتب در 1390/3/23 برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی گردیده است، ضمناً در 1392/12/28 طبق بند (۱) تصویب نامه ۱۹۲۴۳۷/ت ۵۰۳۹۳ هـ هیئت محترم وزیران، وزارت نیرو مکلف گردید با هدف توسعه رقابت در بخش‌های تولید و توزیع، شرکت مادر تخصصی توزیع نیروی برق با اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) تشکیل شود و طبق تبصره ذیل بند (۱) مصوبه فوق، اقدامات مرتبط با انحلال و تصفیه شرکت مورد گزارش از تاریخ ابلاغ تصویب نامه مذکور متوقف شده است.
بند (۱) مصوبه مذکور و تبصره آن در 1393/06/26 طبق مصوبه ۷۲۳۲۶/ت ۵۱۰۲۳ هـ هیئت محترم وزیران حذف گردید. در پی اقدامات بعمل آمده برای لغو انحلال شرکت، مجوز ۲۴۳۶۴۱ مورخ 1394/12/19 هیئت واگذاری دریافت و مجمع عمومی فوق العاده شرکت در 1396/03/01 تشکیل و مصوبه شماره ۵۷۱۱۹/ت ۵۲۸۳۷ مورخ 1396/05/11 هیئت وزیران دریافت شد و نهایتاً موضوع لغو انحلال در 1396/06/04 در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و در تاریخ 1396/06/09 در روزنامه رسمی آگهی شده است.
14:14:11 - 1399/04/02