بیانیه چشم انداز

شركت سهامی مادر تخصصی مديريت ساخت و تهيه كالای آب و برق (ساتكاب) در افق چشم‌انداز با پشتيبانی همه‌جانبه و فراگير از صنعت آب و برق:
  • تأمین صددرصد تقاضای داخلی كالا و خدمات صنعت آب و برق را با اتکا به توانمندی داخل به گونه‌ای مديريت می‌کند که در حد استانداردهای بين‌المللی و توليد داخل آن، قابل رقابت با مشابه خارجی باشد.
  • بالاترين سهم ارزش افزوده توليد كالا و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق را در مقايسه با ساير بخش‌های صنعتی كشور حاصل می‌كند.
  • كشور را به رتبه اول ارزش صادرات كالا و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق در سطح منطقه می‌رساند.
  • زمينه پوشش فراگير و حداكثری مخاطرات و ريسک‌های صنعت آب و برق را فراهم می‌نمايد.
  • شبكه يكپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت آب و برق را با پوشش و بهره‌مندی حداكثری نقش‌آفرينان مدیریت می‌نماید.