خط مشی

خط مشی و برنامه راهبردی شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
  • حوزه انتقال و بومی سازی فناوری های نوین و ساخت داخل
مدیریت متمرکز تامین و واردات مواد اولیه، تجهیزات و خدمات استراتژیک مورد نیاز صنعت
توانمند سازی شرکت‌های بخش خصوصی و حمایت از شرکت‌های مجاز سازنده تجهیزات اساسی صنعت
توسعه تعامل، همکاری و مشارکت با تشکل‌های بخش خصوصی فعال و تقویت نقش موثر آنها در فرآیندهای مربوط تصمیم‌سازی برای پیشنهاد سیاست‌هاو راهبردهای حاکمیتی مرتبط با بومی‌سازی فناوری‌های نوین و ساخت داخل
توسعه همکاری با مراکز دانش‌بنیان و نهادهای علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی فعال در صنعت، توسعه نقش پارک‌های علم و فناوری واقعی و مجازی و ایجاد بورس ایده با هدف دستیابی به تولید محصولات دانش بنیان
  • حوزه توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی
حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی در زمینه توسعه صادرات تجهیزات و خدمات صنعت
توسعه تعامل و همکاری با سندیکاها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی فعال در زمینه توسعه صادرات، تقویت نقش موثر تشکل‌های بخش خصوصی در زمینه پیشنهاد سیاست‌ها و راهکارهای حاکمیتی مرتبط با توسعه صادرات
  • حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
حمایت از توسعه زیرساخت‌های فاوا با استفاده از ظرفیت و امکانات شبکه‌های صنعت کشور
  • حوزه توسعه و رقابت و تنوع بخشی به تولید
تقویت عوامل رقابت پذیری محصولات و خدمات تولیدی با استفاده از مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های رقابتی پایدار
  • حوزه نظام بیمه‌های تخصصی
حمایت و پشتیبانی از استقرار و گسترش نظام بیمه‌های تخصصی در صنعت