جمعه 30 مهر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

فراخوان امریه سربازی

  • ​فراخوان متقاضیان دریافت امریه سربازی- اعزام 1400/09/01- (زمان ثبت نام از شنبه 1400/06/01 الی 1400/06/25) - پایان یافت
  • ​فراخوان متقاضیان دریافت امریه سربازی- اعزام 1400/07/01- (زمان ثبت نام از شنبه 1400/04/26 الی 1400/05/15) - پایان یافت

  • ​فراخوان متقاضیان دریافت امریه سربازی​- اعزام 1400/05/01- (زمان ثبت نام از شنبه 1400/03/29 الی 1400/04/12) - پایان یافت

08:42:09 - 1400/06/27