چهارشنبه 27 تیر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

فراخوان امریه سربازی

  • فراخوان متقاضیان دریافت امریه سربازی- اعزام 1401/02/01- (زمان ثبت نام از شنبه 1400/11/01 الی 1400/11/25) - پایان یافت
  • فراخوان متقاضیان دریافت امریه سربازی- اعزام 1400/11/01- (زمان ثبت نام از شنبه 1400/08/01 الی 1400/08/25) - پایان یافت
  • فراخوان متقاضیان دریافت امریه سربازی- اعزام 1400/09/01- (زمان ثبت نام از شنبه 1400/06/01 الی 1400/06/25) - پایان یافت
  • ​فراخوان متقاضیان دریافت امریه سربازی- اعزام 1400/07/01- (زمان ثبت نام از شنبه 1400/04/26 الی 1400/05/15) - پایان یافت

  • ​فراخوان متقاضیان دریافت امریه سربازی​- اعزام 1400/05/01- (زمان ثبت نام از شنبه 1400/03/29 الی 1400/04/12) - پایان یافت

14:33:16 - 1400/12/14