چهارشنبه 27 تیر

اداری و مالی

   7.آئین‌نامه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات صنعت آب و برق (دریافت فایل)
   6. آئین‌نامه سفرهای خارجی کارکنان وزارت نیرو سال 1400 (دریافت فایل)
   5.​آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
(دریافت فایل)
   ​4.آیین‌نامه اجرايي بندهاي الف و ب تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399شماره 3707 (دریافت فایل)
   3.آیین‌نامه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي مديران ارشد وزارت نيرو به شماره 95/001/540 آ مورخ 95/09/07 (دریافت فایل)
    2.معيارهاي ارزيابي وب‌سايت‌هاي شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو - نسخه 8 - آذر 98 (دریافت فایل)
    1.آیین‌نامه اجرايي اسناد خزانه اسلامي (دریافت فایل)

10:41:13 - 1400/03/05