چهارشنبه 27 تیر

اداری و مالی

  4.دستورالعمل ‌همسان‌سازی حقوق و مزاياي كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) با کارمندان پیمانی (دریافت فایل)
 
3.دستورالعمل اجرايي حقوق و مزاياي کارمندان قرارداد کار معين (مشخص) (دریافت فایل)
   2.دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (113)قانون برنامه ششم (دستور العمل) (ابلاغیه وزارت نیرو)
   1.دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی (دریافت فایل)

08:14:11 - 1400/02/11