چهارشنبه 27 تیر

بیانیه چشم انداز

شركت سهامی مادر تخصصی مديريت ساخت و تهيه كالای آب و برق (ساتكاب) در افق چشم‌انداز با پشتيبانی همه‌جانبه و فراگير از صنعت آب و برق:

  • تأمین صددرصد تقاضای داخلی كالا و خدمات صنعت آب و برق را با اتکا به توانمندی داخل به گونه‌ای مديريت می‌کند که در حد استانداردهای بين‌المللی و توليد داخل آن، قابل رقابت با مشابه خارجی باشد.

  •  بالاترین سهم ارزش افزوده تولید کالا و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق را در مقایسه با سایر بخش های صنعتی کشور حاصل می کند.

  • کشور را به رتبه اول ارزش صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق در سطح منطقه می رساند.

  • زمینه پوشش فراگیر و حداکثری مخاطرات و ریسکهای صنعت آب و برق را فراهم می نماید.

  • شبکه یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت آب و برق را با پوشش و بهره مندی حداکثری نقش آفرینان مدیریت می نماید.

 

 

14:08:08 - 1399/03/31