چهارشنبه 05 اردیبهشت
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

تصاویر/ امضای تفاهمنامه بین شرکت مادرتخصصی ساتکاب، سندیکای صنعت برق و سازمان مدیریت صنعتی

تصاویر/ امضای تفاهمنامه بین شرکت مادرتخصصی ساتکاب، سندیکای صنعت برق و سازمان مدیریت صنعتی